ENVICCO และ GC ร่วมกับชุมชนวัดชากลูกหญ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด และผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล”
By Admin 19 Oct 2021

ENVICCO และ GC ร่วมกับชุมชนวัดชากลูกหญ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด และผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล”

GC และ ENVICCO โรงรีไซเคิลพลาสติกแห่งแรกในกลุ่ม GC ตั้งอยู่ในนิคมเอเชีย จ.ระยอง ได้ร่วมกับชุมชนวัดชากลูกหญ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้ประกอบการในพื้นที่ จัด “กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เพื่อนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและเงินบริจาคนำไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์ ของวัด จ.ระยอง โดยมีชาวบ้าน ชุมชน และผู้ประกอบการให้ความสนใจและนำพลาสติกใช้แล้ว มาร่วมเป็นกองบุญอย่างมากมาย รวมถึงจิตอาสา GC Group กว่า 200 คน ร่วมนำพลาสติกใช้แล้วทั้ง PET เช่น ขวดน้ำดื่มแบบใส หรือ HDPE เช่น ขวดนม แกลลอนเครื่องปรุง และขวดน้ำยาซักผ้า มาร่วมกิจกรรมบุญในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องการขนส่งพลาสติกใช้แล้ว จาก YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม และวันจัดกิจกรรมจิตอาสา GC Group รวมถึง ENVICCO ได้มาคัดแยกขยะ และร่วมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ให้แก่พี่น้องชาวระยองที่มาร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน จะสามารถสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ ENVICCO ร่วมกับ GC จึงขอนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความชำนาญ ประสบการณ์ แนวทางในการบริหารจัดการ และองค์ความรู้ รวมถึงจิตอาสาของ GC Group มาส่งเสริมการจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อ สร้างการบริหารจัดการทรัพยากร และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง”