ENVICCO ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน rPET food grade โดยผ่านการพิจารณา คุณภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพ rPET จาก “อย.” รายแรกของประเทศไทย
โดย Admin 14 มี.ค. 2566

ENVICCO ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน rPET food grade โดยผ่านการพิจารณา คุณภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพ rPET จาก “อย.” รายแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO) ได้รับการพิจารณาจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ผ่านการประเมิน คุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตพลาสติกแปรใช้ใหม่ ชนิด rPET ให้สามารถใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารได้ 
          โดยกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก rPET ของ ENVICCO สามารถกำจัดสารปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตพลาสติกแปรใช้ใหม่และความปลอดภัยของเม็ดพลาสติกแปรใช้ใหม่ โดยสามารถนำมาผลิต เป็นบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้ ตามข้อกำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานทั่วไป และข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานการแพร่กระจาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435)

                 โดยที่ผ่านมา ENVICCO ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : US FDA) แล้ว การได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. เพิ่มเติมนี้ถือเป็นการย้ำความมั่นใจต่อผู้บริโภคถึงคุณภาพของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ ENVICCO ที่มีคุณสมบัติ สะอาด ปลอดภัย ตามวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

File link : https://food.fda.moph.go.th/law/TH/data/List_rPET.pdf