Search

Results 31 - 41 of 41

test

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Repellendus reprehenderit velit quidem sapiente, itaque ea, fugit vitae odio similique saepe ab inventore harum quae nobis eum ut tempora consequatur soluta.

We encourage cooperation across different sector.

We encourage cooperation and enhanced operations across different sectors in society by adopting the principles of Circular Economy, supporting the more efficient use of resources, and reflecting our environmental responsibility to reduce the ocean leakage or landfilling of used single-use plastics.

ENVICCO Products

ENVICCO's Products are made from a mechanical recycling process to produce high quality post-consumer recycled (PCR) resins. We offer consistent, high-quality and 100% PCR resins which comply with global standard to the market under brand InnoEco.

ENVICCO และ GC ร่วมกับชุมชนวัดชากลูกหญ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด และผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล”

GC และ ENVICCO โรงรีไซเคิลพลาสติกแห่งแรกในกลุ่ม GC ตั้งอยู่ในนิคมเอเชีย จ.ระยอง ได้ร่วมกับชุมชนวัดชากลูกหญ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้ประกอบการในพื้นที่ จัด “กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เพื่อนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและเงินบริจาคนำไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์ ของวัด จ.ระยอง โดยมีชาวบ้าน ชุมชน และผู้ประกอบการให้ความสนใจและนำพลาสติกใช้แล้ว มาร่วมเป็นกองบุญอย่างมากมาย รวมถึงจิตอาสา GC Group กว่า 200 คน ร่วมนำพลาสติกใช้แล้วทั้ง PET เช่น ขวดน้ำดื่มแบบใส หรือ HDPE เช่น ขวดนม แกลลอนเครื่องปรุง และขวดน้ำยาซักผ้า มาร่วมกิจกรรมบุญในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องการขนส่งพลาสติกใช้แล้ว จาก YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม และวันจัดกิจกรรมจิตอาสา GC Group รวมถึง ENVICCO ได้มาคัดแยกขยะ และร่วมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ให้แก่พี่น้องชาวระยองที่มาร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน จะสามารถสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ ENVICCO ร่วมกับ GC จึงขอนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความชำนาญ ประสบการณ์ แนวทางในการบริหารจัดการ และองค์ความรู้ รวมถึงจิตอาสาของ GC Group มาส่งเสริมการจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อ สร้างการบริหารจัดการทรัพยากร และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง”

ENVICCO และ GC ร่วมก่อตั้ง “โครงการต้นแบบศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า”

“ชุมชนวัดชากลูกหญ้า” ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ชุมชนนี้เป็นชุมชนกึ่งเมือง มีปริมาณขยะมูลฝอย ถึงประมาณ 8.2 ตันต่อวัน พี่เปิ้ล นภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีก่อน ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนมาช่วยกันคิดว่า จะนำขยะที่มีอยู่มาทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้บ้าง และตกผลึกออกมาเป็น โครงการธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยมีกติกาว่า ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของโครงการ จะต้องนำขยะมาฝากตามที่กำหนด เพื่อรักษาความเป็นสมาชิกไว้ ส่วนเงินที่ได้จากการเอาขยะมาฝากไว้ ทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เอาไว้ดูแลเรื่องของฌาปณกิจ และจัดสรรในเรื่องของสวัสดิการ ทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล โดยขยะที่ได้ทำการคัดแยกจากครัวเรือนมาถึงพี่เปิ้ล มีประมาณ 2.5 ตันต่อเดือน นำเข้าโครงการฯ และจัดการจนทำให้ปริมาณขยะลดลงไป”

หลังจากนั้น เมื่อโครงการธนาคารคัดแยกขยะฯ ดำเนินการมาได้ระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้สร้าง “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” ซึ่งเป็นระบบจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรขึ้น ตั้งแต่การรวบรวมและคัดแยกขยะ การขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบกระบวนการรีไซเคิล และกระบวนการแปรรูปจนได้กลับมาเป็นสินค้า Upcycling และเล็งเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้น่าจะมีประโยชน์กับชุมชนแห่งนี้ จึงได้นำเข้ามาประยุกต์ใช้ช่วยพัฒนาการบริหารจัดการขยะของชุมชนให้ครบวงจร เช่น การบันทึกข้อมูลขยะขาเข้าจากแหล่งต่างๆ การจัดการด้านบัญชีการเงิน ข้อมูลขยะในคลัง จนถึงการจัดการด้านการขายพลาสติก (ประเภท PET และ HDPE) ให้กับโรงงาน ENVICCO ของ GC ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลระดับ Food Grade มาตรฐานยุโรปแห่งแรกของประเทศไทย ช่วยบริหารจัดการด้านการขนส่ง (Logistics) ด้วยการวางแผนการขนส่งให้มีต้นทุนที่ถูกที่สุดอีกด้วย ความร่วมมือระหว่าง วิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า GC และ ENVICCO ทำให้ ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เกิดขึ้นได้สำเร็จในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งคาดว่าจะช่วยบริหารจัดการขยะของชุมชนได้ถึง 10 ตันต่อเดือน นับว่าศูนย์ฯ นี้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรจากต้นทางถึงปลายทางแห่งแรกในจังหวัดระยอง

We encourage cooperation across different sectors.

We encourage cooperation and enhanced operations across different sectors in society by adopting the principles of Circular Economy, supporting the more efficient use of resources, and reflecting our environmental responsibility to reduce the ocean leakage or landfilling of used single-use plastics.

ENVICCO ร่วมเปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด ร่วมเปิด ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล อบต.ลำเหย จ.นครปฐมศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ GC   บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย

การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการขยายผลจากโครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร (Community Waste Model) จากพื้นที่จังหวัดระยองมาสู่จังหวัดนครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบการบริหารและจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร นอกจากนี้เป็นการยกระดับการจัดการขยะจากธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน สู่ศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี โดยนำระบบ “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” เข้ามาช่วยจัดการ ตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และส่งต่อให้กับโรงงาน ENVICCO เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วนั้นไปแปรรูปกลับมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงต่อไป

คาดว่าจะสามารถนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลได้มากถึง 60 ตัน/ปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 61,860 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ถึง 687 ต้น

ENVICCO and GC joined hand with Wat Chak Luk Ya’s Community, Maptaput Municipality and Local Entrepreneurs Conducted “Thod Phapa Ceremony on Plastic Waste for Recycling”

GC and ENVICCO, the first plastic recycle company within GC group located in Asia Industrial Estate in Rayong Province, together with Wat Chak Luk Ya’s community, Maptaput Municipality, Maptaput Industrial Estate Office, and the local entrepreneurs, had conducted “Thod Phapa Ceremony on Plastic Waste for Recycling” with an aim to donate all the revenue from selling the plastic wastes to renovate the temples in Rayong area. In this event, many locals, communities and entrepreneurs have eagerly participated to bring along plastic wastes, likewise, over 200 volunteers of GC Group had joined to bring PET wastes (eg. clear drinking bottles) or HDPE wastes (eg. milk bottles, sauce bottles and detergent containers) to educate the locals community about correct waste sorting process along with YOUTURN Platform support.  

This activity embraces the concept of green economy to create connection among economic, society and environment towards sustainability. ENVICCO and GC would like to bring about innovation and technology, expertise, experience, way of management and knowledge to enhance the waste management, income and sustainable independency for the community. 

ENVICCO GC กองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ จัดตั้ง Recycle Hub ภายใต้โครงการ รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ

23 มีนาคม 2566 ENVICCO GC กองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ ได้จัดตั้ง ศูนย์รวบรวมขยะรีไซเคิล หรือ Recycle hub ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโครงการรักษ์ทะเลไทย ภายใต้ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเริ่มดำเนินการขนส่งขวดพลาสติกใช้แล้วจากชุมชนในเขต กองเรือยุทธการ ส่งให้กับโรงงาน ENVICCO เที่ยวแรก ประมาณ 500 กก ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยสามารถรวบรวมขวดใช้แล้วได้ถึง 500 กก ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการดังกล่าว จะเป็นจุดเริ่มต้น ของความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน และมีแผนการขยายเขตพื้นที่ ความร่วมมือในอนาคต และยังเป็นการลดขยะทะเล อีกด้วย