เรื่องราวของเอ็นวิคโค

บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด หรือ ENVICCO จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ ALPLA ผู้นำระดับโลกในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก และพลาสติกรีไซเคิล

ด้วยความตระหนักถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ฝั่ง มีความตั้งใจร่วมกันที่จะรักษาคุณค่าของพลาสติกไว้ให้มากที่สุด

 

 

 

%

วัตถุดิบมาจากพลาสติกใช้แล้วในประเทศ
เรานำขวดใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้
ณ เดือนตุลาคม 2566

ล้านขวด

envicco-story

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการบริโภคพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

envicco-story

ที่มาของเอ็นวิคโค

ENVICCO เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GC และ ALPLA ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจหมุนเวียน และความร่วมมือ

ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน และหนึ่งในปัญหาที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากคือ ขยะพลาสติก เราเล็งเห็นถึงแนวทางการจัดการปัญหานี้  ด้วยการคืนคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าพลาสติกใหม่

สิ่งแวดล้อม

การหมุนเวียน

ความร่วมมือ

เราพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

เราส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการรั่วไหลลงสู่มหาสมุทรและฝังกลบของพลาสติกใช้แล้วให้น้อยที่สุด

เราใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจเรา

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของเรา เราจึงออกแบบกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้น วัตถุดิบของเราถูกจัดเก็บภายในอาคารที่มีระบบบำบัด VOCs เราติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำใช้ใหม่ในขั้นตอนการล้าง จึงสามารถลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การผลิตผลิตภัณฑ์ PCR นั้น ยังช่วยลดความเสี่ยงของพลาสติกใช้แล้วรั่วไหลลงสู่ทะเล ตลอดจนลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย

สิ่งแวดล้อม

เราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ตามที่ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการบริโภคพลาสติกมีความตั้งใจร่วมกันที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนนั้น เอ็นวิคโคเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มวงจนนี้ พลาสติกใช้แล้วจะได้รับการคืนคุณค่าใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ล้ำสมัยของเรา ก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกลับไปใช้ในกลุ่มสินค้าเดิม (Bottle-to-Bottle Recycling)

การหมุนเวียน

เราสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก

จากเป้าหมายของเราที่จะคืนคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คุณภาพสูง เราเปิดรับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริโภค ผู้รวบรวมของเก่า ผู้ขนส่ง ผู้รีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว ผู้ขึ้นรูปพลาสติก และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยกันผลักดันให้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ปฏิบัติได้จริง

ความร่วมมือ

เกี่ยวกับ GC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งในด้านขนาดและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ปิโตรเคมีไปจนถึงชีวเคมี โดยเป็นผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้ เราเป็นอันดับ 1 ของโลก ในด้านเคมีตามดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน อีกทั้ง เรายังได้รับการจัดอันดับในระดับผู้นำ (A List) ในการจัดการน้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย CDP

เกี่ยวกับ ALPLA

ALPLA เป็นบริษัทที่ดำเนินงานทั่วโลกในด้านบรรจุภัณฑ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์และโซลูชันต่าง ๆ เช่น ขวด และฝาปิด

about

เรา…ร่วมมือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน