การพัฒนาที่ยั่งยืน

เอ็นวิคโค ประกอบธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยยึดถือเสาหลักของคุณค่า 3 ประการ ได้แก่ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value) คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Value) และคุณค่าต่อสังคม (Social Value)

เราขอส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติสูง ซึ่งผลิตจากเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ล้ำสมัย มีมาตรฐาน พร้อมกันนี้เรายังใส่ใจว่า การดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักความยั่งยืน และยังใส่ใจส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม ด้วยการเน้นความมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชน ให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่ชมชนนั้น ๆ

เสาหลักทั้ง 3 ประการนี้ หลอมรวมเป็นหลักในการดำเนินงานของเราเพื่อส่งมอบโซลูชันที่ดีทีสุดให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของเรา

การพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value)

คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value)

เราใส่ใจการผลิตเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

เอ็นวิคโคใช้เทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกที่ล้ำสมัย ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการ ซึ่งจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เม็ดพลาสติก PCR คุณภาพสูง

ㆍเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ในการเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วไปยังเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ㆍระบบปฏิบัติการผลิตตามมาตรฐานยุโรป

ㆍเหมาะสำหรับใช้ในงานขึ้นรูปขวดบรรจุภัณฑ์

ความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์

ㆍควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบถึงผลิตภัณฑ์

ㆍการวิเคราะห์คุณสมบัติแบบทันทีและต่อเนื่องด้วยห้องปฏิบัติการภายในโรงงาน

Product Value

เม็ดพลาสติก PCR 100% พร้อมความปลอดภัยในการใช้สัมผัสอาหาร

ㆍผ่านการรับรองจาก UL และ US.FDA 

สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้

ㆍพลาสติกใช้แล้วทั้งหมดที่เป็นวัตถุดิบของเรามาจากการรวบรวมในประเทศเท่านั้น

ㆍมีพันธมิตรเครือข่ายจัดหาวัตถุดิบผ่านสัญญาระยะยาว และแพลตฟอร์ม YOUเทิร์น

Product Value
คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Value)

คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Value)

  • ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดการจัดการพลาสติกใช้แล้วที่ไม่ถูกต้อง

    คืนคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วถึง 60,000 ตันต่อปี ทดแทนโอกาสรั่วไหลลงสู่ทะล หรือฝังกลบ

  • ลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Product Carbon Footprint)

    ลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 141,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

คุณค่าต่อสังคม (Social Value)
thailand-map

กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน